Obchodní podmínky – ebook Magická slova Mistrů života

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k internetovým stránkám Mistrovstvizivota.cz

 

Základní údaje – Prodávající

Firma: SLOVAK BUSINESS LTD. Jméno: Robert Slovák Ulice: 50 North Sperrin Město: Belfast PSČ: BT57HU Země: Velká Británie Číslo bankovního účtu: 1167238103/0800 IČ: NI614293 Dodavatel není plátcem DPH.  

Kontaktní údaje – Prodávající

Email: info @ mistrovstvizivota.cz, info @ zivotbezhranic.cz web: www.mistrovstvizivota.cz, www.zivotbezhranic.cz Telefon: +420 724 712 069, nebo 724 711 240  

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.  

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej ebooku Magická slova Mistrů života  (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.mistrovstvizivota.cz 1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost SLOVAK BUSINESS LTD., se sídlem 50 North Sperrin, Belfast, BT57HU, Velká Británie. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS). 1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři ebooku za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.  

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.mistrovstvizivota.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky  www.mistrovstvizivota.cz/ebook-stahnout-download. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.mistrovstvizivota.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti SLOVAK BUSINESS LTD., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. 2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné. 2.3. Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle čl. V. těchto Obchodních podmínek.  

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.mistrovstvizivota.cz najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši. 3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.  

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 4.2. Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: v tuto chvíli je možné fakturu uhradit i převodem, na plné automatizaci i tohoto způsobu platby v současné chvíli pracujeme. 4.3. Forma platby: Platba se děje jednorázově, což znamená, že budete vyzváni k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.  

Čl. V – Garance vrácení peněz

5.1. Za své produkty společnost SLOVAK BUSINESS LTD. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. 5.2. Při objednání ebooku Magická slova Mistrů života má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30-ti dnů od nákupu, a to elektronickou formou na tento email: info @ mistrovstvizivota.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury /daňového dokladu a vrácením unikátní kopie ebooku Magická slova Mistrů života. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku Magická slova Mistrů života. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce na webu www.mistrovstvizivota.cz 5.3. Bonusy, které při objednání kupujícímu garantujeme, kupující získá ihned při stažení ebooku Magická slova Mistrů života a můžete si je ponechat i v případě, že by uplatnil možnost v záruční lhůtě odstoupit od smlouvy a zaslal požadavek na vrácení peněz. 5.4. V eBooku Magická slova Mistrů života kupující najde skutečně nápomocné informace, které zlepší život kupujícího s jednou podmínkou – pakliže ebook skutečně přečte a informace uplatní.  

Čl. VI – Sankce

6.1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku www.mistrovstvizivota.cz zaslaná ze strany společnosti SLOVAK BUSINESS LTD., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet 1167238103/0800 společnosti SLOVAK BUSINESS LTD., Variabilní Symbol: číslo objednávky.  

Čl. VII – Odpovědnost

7.1. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 7.2. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.  

Čl. VIII – Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Společnost SLOVAK BUSINESS LTD. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. 8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 8.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.mistrovstvizivota.cz/ochrana-udaju 8.4. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.  

Čl. IX – Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2013. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.mistrovstvizivota.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost SLOVAK BUSINESS LTD. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.mistrovstvizivota.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.